Skip to main content

Avtaler om fast bosted og samvær for felles barn

Avtaler om fast bosted og samvær for felles barn

Foreldre som ikke bor sammen kan i utgangspunktet selv bestemme hvordan en avtale vedrørende bosted, samvær og foreldreansvar skal se ut. Advokatfirmaet Auxilium anbefaler at foreldrene enes om en tydelig skriftlig avtale. Det kan være vanskelig å bli enige om en avtale i en allerede vanskelig situasjon hvor man kanskje akkurat har gått fra hverandre og sliter med samarbeidet. Her kommer det noen gode råd og informasjon som forhåpentligvis kan være til hjelp.

For å lage en god avtale om samvær og bosted for felles barn kan man få hjelp av familievernkontoret der man bor eller av en advokat. I de tilfellene der barnet er under 16 år og det blir samlivsbrudd har foreldrene en plikt til å mekle hos familievernkontoret. Dersom man ikke blir enige hos familievernkontoret kan man be om bistand fra en advokat for å ta saken videre til domstolen.

Barnets beste

Alle avtaler som gjelder barn skal ivareta hensynet til barnets beste. Dette er lovbestemt i Grunnloven § 104, Barneloven §§ 43 og 48 og i FNs konvensjon om barns rettigheter artikkel 3. Dette betyr at når foreldre skal komme frem til en avtale om fast bosted og samvær for felles barn så er det hensynet til hva som er til det beste for barnet som er det avgjørende. Dette gjelder også i de sakene der foreldrene ikke blir enige og saken må avgjøres i domstolen.

Barn som er fylt 7 år og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkt skal få informasjon og mulighet til å si sin mening før det tas avgjørelser om for eksempel foreldreansvar, fast bosted og samvær. Barnas mening skal vektlegges etter barnas alder og modenhet. Når barn er fylt 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener. Dette er bestemt i barneloven § 31.

Fast bosted

Avtalen mellom foreldrene må regulere hvor barna skal bo. Her har man to alternativer. Det ene er at barna har bosted hos en av forelderen og det andre alternativet er at barna har fast bosted hos begge foreldrene (delt fast bosted). Barneloven § 36 regulerer hvor barnet skal bo fast.

Hvem barnet har fast bosted hos har betydning for hvem som kan ta visse avgjørelser om barnets dagligliv. Dette kan være valg knyttet til barnehage, SFO og fritidsaktiviteter for barna.  Den av forelderen som eventuelt ikke har fast bosted hos seg kan ha samvær som i praksis medfører at barna tilbringer like mye tid hos han/henne som hos bostedsforelderen.

Dersom man inngår en avtale om delt bosted for barna så er begge foreldrene likestilte når det kommer til avgjørelsene som ligger under fast bosted. En avtale om delt bosted trenger ikke bety at barna skal tilbringe like mye tid hos hver av foreldrene. Det bør derfor også være klart i avtalen hvor mye tid barna skal være hos hver forelder dersom det er delt bosted.

I de tilfellene der det er inngått en avtale om delt bosted må begge foreldre være enige før flytting. Dersom barnet har bosted hos én av foreldrene og den forelderen vil flytte med barnet innenfor Norges grenser, må den andre forelderen varsles senest 3 måneder før flytting. Dersom det er uenighet vedrørende flytting må bostedsforelderen begjære mekling hos familievernkontoret. Dette er regulert i barneloven § 42a.

Samvær

Det klare utgangspunktet er at barn har rett til kontakt med begge foreldre selv om de ikke bor sammen. Dette betyr at om barna bor hos en av foreldrene skal de ha samvær med den andre forelderen. Begge foreldre har ansvaret for at samvær blir gjennomført. I de tilfeller der samvær ikke er til det beste for barnet skal det besluttes at det ikke skal være samvær. Samvær er regulert i barneloven §§ 42 og 43.

Det er opp til foreldrene hvor mye samvær som skal avtales og hvordan det gjennomføres i praksis. Utgangspunktet skal være hva som er best for barna. Advokatfirmaet Auxilium anbefaler at det lages en klar og tydelig samværsavtale slik at man unngår misforståelse og konflikt i fremtiden. Dette skaper også en forutsigbar og trygg hverdag for barna. En samværsordning som ofte avtales er samvær annenhver helg og en ettermiddag i uken med overnatting. I tillegg til dette er det mange som avtaler samvær tre uker i sommerferien og annenhver høst, vinter, jule og påskeferie. Men det er viktig å huske på at dette ikke alltid er den beste løsningen for alle og det finnes mange forskjellige samværsavtaler. Hvordan man skal fordele ferier i praksis er opp til foreldrene og det er erfaringsmessig smart at det skrives inn i avtalen hvordan dette skal gjøres. Det anbefales også at man avtaler hvilke dager og på hvilket tidspunkt barna skal hentes og leveres.

Det kan være en god løsning å få bistand fra familievernkontoret eller fra en advokat til å formulere en avtale om bosted og samvær. En advokat med erfaring på området kan sørge for å få med seg de punktene i en avtale som det kan bli usikkerhet rundt på et senere tidspunkt og dermed hindre fremtidige konflikter.

Foreldreansvar

Foreldreansvaret regulerer hvem som har ansvar for å gi barnet god omsorg. Foreldreansvaret regulerer også hvem som har rett og plikt til å ta store personlige avgjørelser for barnet. Noen eksempler på slike store personlige avgjørelser som hører inn under foreldreansvaret er søknad om pass, flytting til utlandet og innmelding i trossamfunn. Innholdet i foreldreansvaret er beskrevet i barneloven § 30. Foreldreansvaret regulerer ikke omfanget av kontakt mellom barn og foreldre (samvær).

I de fleste tilfeller har både mor og far foreldreansvar for barna. Dette kalles «felles foreldreansvar». Felles foreldreansvar bør være det klare utgangspunktet da det regulerer forhold det er naturlig at foreldrene enes om. I noen tilfeller er det kun en av foreldrene som har foreldreansvaret alene.  Alle barn som er født fra og med 01.01.20 får i utgangspunktet foreldre med felles foreldreansvar uansett om foreldrene bor sammen eller ikke. Barn som ble født fra og med 01.01.06 og frem til 31.12.19 fikk automatisk foreldre med felles foreldreansvar dersom foreldrene var gift eller samboere når barna ble født.

I andre tilfeller kan foreldrene inngå en avtale om at det skal være felles foreldreansvar. Foreldrene kan også inngå en avtale om at én skal ha foreldreansvaret alene dersom det tidligere har vært felles. En avtale om foreldreansvar må registreres hos folkeregisteret. En advokat kan bistå med utfylling av en slik avtale for å sikre at det blir gjort korrekt.

Dersom det er konflikt mellom foreldrene vedrørende foreldreansvar kan man kontakte en advokat for bistand. Slike konflikter dreier seg ofte om et vanskelig samarbeid mellom partene hvor den ene forelderen for eksempel nekter å medvirke til at barnet får utstedt pass. Domstolen kan bestemme felles foreldreansvar eller foreldreansvar alene dersom foreldrene ikke blir enige.

Bistand av advokat

Advokatfirmaet Auxilium har omfattende erfaring innenfor området barnerett. Vi kan hjelpe deg/dere med å utforme en avtale som regulerer fast bosted, samvær og foreldreansvar. Vi kan også bistå deg i konflikter vedrørende dette.

I denne type saker kan partene få innvilget fri rettshjelp dersom de økonomiske vilkårene er oppfylt. Fri rettshjelp går ut på at staten, helt eller delvis, dekker utgifter og omkostninger som påløper i forbindelse med advokatbistand, i og utenfor rettergang. 

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

Telefon: 93022354