Skip to main content

Strafferett

Hvis du har blitt tiltalt eller siktet for et lovbrudd, har du krav på en forsvarer som taler din sak. Auxilium har lang erfaring innenfor strafferett, og kan bistå deg i prosessen.

Strafferett er et omfattende tema, og i Norge er det straffeloven man forholder seg til rundt spørsmål om skyld og straff. Vår første straffelov ble vedtatt i 1902, og i årene etter er det gjort flere små endringer i loven. 

Det var imidlertid ikke før i 2015 vi fikk en helt ny og oppdatert straffelov i Norge. Den tok sikte på å være tydeligere og mer lettfattelig, med enklere språk og klarere strafferammer. Straffeloven er omfattende, og hvis du har blitt mistenkt, siktet eller tiltalt i en sak, kan det være vanskelig å forstå hvilke regler som gjelder.

Den nye straffeloven fra 2015 består av to deler: Alminnelig strafferett og spesiell strafferett. 

Alminnelig strafferett

Den alminnelige delen handler om hvilke vilkår som avgjør om en person kan bli dømt og straffet. Dette kan for eksempel dreie seg om alder, psykisk helse eller sterk bevissthetsforstyrrelse. 

I den alminnelige delen står det også at straffbare handlinger kan være lovlig dersom handlingen blir foretatt for å avverge et ulovlig angrep. 

Spesiell strafferett

Del to av straffeloven kalles spesiell strafferett. Ifølge Lovdata handler denne delen om «reglene om de straffbare handlingene og vilkårene for å straffe etter dem».

Denne delen av loven handler om hvilke regler som gjelder rundt både alvorlige og mindre lovbrudd. Noen eksempler på alvorlige straffbare handlinger er forbrytelser mot menneskeheten, grove terrorhandlinger og drap. Disse har en strafferamme på inntil 30 års fengsel. 

Andre mer utbredte lovbrudd kan være skade på en annen person sin eiendom, lovbrudd knyttet til narkotika eller ran. Hvis man begår et av disse lovbruddene, kan man risikere alt fra bøter og kortere fengselsstraffer til 21 år i fengsel, avhengig av hvor grovt lovbruddet er. 

Ifølge SSB ble det anmeldt 310 120 lovbrudd i 2019, hvorav det mest anmeldte lovbruddet var eiendomstyveri. Andre vinningslovbrudd, trafikkovertredelser og eiendomsskade er også sterkt representert på listen. 

Den siktedes rettigheter

Hvis du har blitt anmeldt for et lovbrudd, kommer politiet enten til å innkalle deg til avhør eller så blir saken henlagt. Hvis politiet velger å etterforske saken videre, får du status som mistenkt. 

Hvis du blir innkalt til avhør, har du krav på å få vite hvorfor du er mistenkt og hva som taler for og imot din sak. Under hele saken har du krav på å bli sett på som uskyldig, selv om du har status som mistenkt.

Du har også rett på en forsvarer som taler din sak, og i mange tilfeller trenger du ikke å betale de juridiske kostnadene selv. Ifølge Domstol.no skal det offentlige betale for forsvareren din:

  • Dersom du blir varetektsfengslet
  • I saker som behandles som en tilståelsessak
  • Under rettssaken i tingretten og i ankesaker.

Om advokatfirmaet Auxilium

Vi har lang erfaring med både større og mindre straffesaker, og tar oppdrag både som forsvarer og bistandsadvokat. 

Auxilium betyr «å hjelpe», og det er det vi ønsker å gjøre for alle våre klienter. Advokatfirmaet ble startet opp i 2019 av advokat Ali Reza Afshar. Han har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og etter studiene begynte han å jobbe i Advokat Henjum AS. 

Der jobbet han hovedsakelig med strafferettslige saker, utlendingssaker, arbeidsrett og saker som gikk inn under fri rettshjelp-ordningen. I Auxilium jobber også flere advokater som har erfaring med saker innenfor strafferett. Les mer om våre advokater her

Våre tjenester

Alle våre advokater har flerspråklige kunnskaper og tar oppdrag både som forsvarere og bistandsadvokater. 

I tillegg til å hjelpe deg med strafferettslige spørsmål, kan vi også hjelpe deg med saker som omhandler erstatningsrett, arbeidsrett, barnevern, utlendingsrett og familie, arv og skifterett.

Våre timepriser avhenger av sakens kompleksitet, men veiledende timepris for advokathjelp ligger på mellom 2000-2500 kroner (eks. mva). 

I noen tilfeller kan du ha krav på fri rettshjelp, men dette kommer an på om din inntekt og formue er under de lovbestemte grensene.

Hvis du trenger hjelp med strafferettslige spørsmål, har du som oftest krav på at det offentlige betaler for dette. Vårt mål er å tilby effektiv og personlig rådgivning av høy kvalitet til alle klienter. Vi holder til i Dronning Eufemias gate 16 i Oslo.

Trenger du bistand eller rådgivning rundt strafferett eller andre juridiske spørsmål? Kontakt oss gjerne i dag, så kan vi gi deg en gratis vurdering av din sak.